• Čeština (Česká republika)
  • Slovenčina (Slovenská republika)

Sympózium venované antikoagulačnej liečbe

Ako sa zmenilo postavenie warfarínu s príchodom novej generácie antitrombotík?
Aká je úloha warfarínu v antikoagulačnej liečbe v ďalšej dekáde?

Sympozium 1Odpovede na tieto otázky boli nosnou témou medzinárodného vedeckého mítingu, ktorý pred niekoľkými dňami usporiadala naša firma Orion Pharma. Pražský hotel Corinthia Towers hostil 9. apríla 2010 cca 100 odborníkov a novinárov z 10 európskych krajín.  Sympózium po odbornej stránke viedli doc. Matti Halinen, PhD. z Fínska a prof. Alexander Parkhomenko, PhD., prednosta Oddelenia intenzívnej kardiológie Kardiologického inštitútu v Kijeve. Stovku účastníkov privítali v mene nešej spoločnosti viceprezident, pán Pekka Kaivola, ktorý predstavil rámcovo portfólio spoločnosti Orion Pharma a zhodnotil postavenie spoločnosti na farmaceutickom trhu a medicínska riaditeľka Orion PharmaSympozium 2 Dr. P. Rytilä, PhD. Prínosy a úskalia antikoagulačnej terapie tradičným, dlhodobo jediným perorálnym liečivom warfarínom sa niesli všetkými odbornými prezentáciami. Medzi prednášajúcimi boli nielen uznávaní odborníci z Českej republiky, ale aj z Maďarska, Poľska a Fínska. Vedecký míting bol zo strany odborníkov aj usporiadateľov vysoko hodnotený, čo do kvality odborného programu aj tiež zvoleného miesta stretnutia.

Úvodná prednáška doc. M. Halinena rámcovo naznačila súčasné postavenie warfarínu medzi liečivami zasahujúcimi inhibične do koagulačnej kaskády pri tromboprofylaxii. Špecificky sa pritom zameral na tromboprofylaxiu u pacientov s fibriláciou predsiení.

Liečime antikoagulačnou terapiou všetkých pacientov, ktorí to potrebujú?

Sympozium 3Ako uviedol v ďalšej prezentácii doc. MUDr. P. Dulíček, PhD. incidencia venózneho tromboembolizmu sa v posledných 20 rokoch výraznejšie nemení. Na jednej strane síce dochádza k percentuálnemu nárastu ľudí vyššieho veku s viacerými rizikovými faktormi a tiež vyššou incidenciou VTE, ale na druhej strane sa zlepšuje aj tromboprofylaxia (smernice, nové účinnejšie antitrombotiká).

Antikoagulácia v kardiológii

V oblasti terapie kardiologických ochorení je výber z mnohých antitrombotických liekov pôsobiacich odlišným mechanizmom. O využití warfarínu hovoril Robert Gábor Kiss, Ph.D., prednosta kardiologického oddelenia Štátneho zdravotníckeho centra, Maďarsko.

Antikoagulácia u tehotných

Sympozium 4Antikoagulácia u tehotných sa prevádza z troch dôvodov: ako prevencia venózneho tromboembolizmu u rizikových tehotných, prevencia a liečba pacientok s chlopňovými a štrukturálnymi ochoreniami srdca a prevencia u pacientok s antifosfolipidovým syndrómom či trombofíliou. Tejto problematike venoval svoju prednášku MUDr. Jaromír Gumulec z Hematologickej kliniky FN Ostrava.

Genetické ovplyvnenie vnímavosti k vitamínu K

Gaussovské rozloženie populácie platí všeobecne, nevyhne se mu ani populácia pacientov užívajúcich warfarín. Na jednej strane sú pacienti príliš senzitívni voči warfarínu, na druhej strane rezistentní. O tom, ako genetická výbava jedinca ovplyvňuje jeho vnímavosť voči warfarínu hovorila MUDr. Ágnes Nagy, špecialistka na hematológiu z Univerzity v Péči, Maďarsko.

Perioperatívna antitrombotická liečba

MUDr. Petr Kessler z oddelenia hematológie a transfúzie Nemocnice Pelhřimov sa zameral na podávanie antitrombotickej liečby v súvislosti s chirurgickými zákrokmi.

Je trombóza detí vzácna?

Na túto otázku dal odpoveď v priebehu svojej prezentácie MUDr. Jan Blatný, Ph.D. z Centra pre trombózu a hemostázu detskej časti Fakultnej nemocnice Brno. Uviedol, že trombóza se vyskytuje v 35 až 55 prípadoch z desaťtisíc detských hospitalizácií. Z terapeutických možností je prvou voľbou nízkomolekulárny heparín, štandardne aplikovaný subkutánne. Relevantnou alternatívou, ale s pravdepodobne vyšším rizikom krvácania je heparín, warfarín je možno využiť u starších detí.