• Čeština (Česká republika)
  • Slovenčina (Slovenská republika)

obsah vitaminu K v potravinách

Problematika optimálního přísunu vitaminu K potravou při léčbě warfarinem byla již mnohokrát diskutována a nebyl dosud nalezen jednoznačný konsensus. V úvahu je třeba vzít několik skutečností:

1. Jednorázové podání dávky 500–1000 μg vitaminu K1 dokáže u většiny osob efektivně zvrátit stav předávkování warfarinu během 24 hodin a tedy u pacienta v léčebném rozmezí dokáže navodit významné poddávkování.

2. Pokles INR pod dolní hranici terapeutického rozmezí vede ke zvýšenému riziku trombotických komplikací, toto riziko je rozdílné u různých diagnóz, pro které je pacient warfarinem léčen (nižší riziko u pacientů s fibrilací síní nebo při sekundární prevenci tromboembolické nemoci v delším časovém odstupu od poslední tromboticképříhody, vysoké riziko u pacientů s umělými chlopněmi nebo v krátkém časovém odstupu od prodělané tromboembolické příhody).

3. Obsah vitaminu K se může významně lišit v různých vzorcích téže potraviny, což se odráží i v rozdílných hodnotách obsahu vitaminu K uváděných v různých zdrojích (např. v kyselém zelí byl zjištěn obsah vitaminu K od 62 do 1540 μg/100 g).

4. Existují významné interindividuální rozdíly v aktivitě enzymů regulujících metabolismus vitaminu K a tedy i v ovlivnitelnosti stability antikoagulační léčby vitaminem K v potravě.

5. U osob s dlouhodobě výrazně sníženým příjmem vitaminu K potravou dojde při náhodném požití běžné dávky vitaminu K k většímu výkyvu INR, než u osob s dlouhodobě jen mírně sníženým příjmem vitaminu K.

lékové interakce

Warfarin má interakce s mnoha léky, přírodními přípravky a potravinami. Tyto interakce mají různý mechanizmus účinku:

Mechanismy lékových interakcí warfarinu:

1. Vazba léku s antikoagulanciem v zažívacím traktu s následným snížením biologické dostupnosti a narušením enterohepatálního cyklu

2. Vytěsnění antikoagulancia z vazby na albumin.

3. Inhibice, případně aktivace biotransformace antikoagulancia.

4. Potenciace inhibičního účinku antikoagulancií na recyklaci hydrochinonové formy vitaminu K.

5. Samostatná inhibice vitamin K epoxid reduktázy.

6. Zvýšené odbourávání aktivních koagulačních faktorů.

7. Narušení hemostázy jiným mechanismem (např. protidestičkovým).

 

Přehled přípravků ovlivňujících metabolismus warfarinu a tabulku obsahu vitaminu K v potravinách naleznete v souboru Obsah vitaminu K v některých vybraných potravinách – Lékové interakce warfarinu, který si můžete stáhnout.

 

Stáhnout prohlížeč souborů PDF
Acrobat Reader Adobe Reader