• Čeština (Česká republika)
  • Slovenčina (Slovenská republika)

obsah vitamínu K v potravinách

Problematika optimálneho prísunu vitamínu K potravou pri liečbe warfarínom bola už mnohokrát diskutovaná a nebol doteraz nájdený jednoznačný konsenzus. Do úvahy je potrebné vziať niekoľko skutočností:

1. Jednorazové podanie dávky 500–1000 μg vitamínu K1 dokáže u väčšiny osôb efektívne zvrátiť stav predávkovania warfarínu behom 24 hodín a teda u pacienta v liečebnom rozmedzí dokáže navodiť významné poddávkovanie.

2. Pokles INR pod dolnú hranicu terapeutického rozmedzia vedie k zvýšenému riziku trombotických komplikácií, toto riziko je rozdielne u rôznych diagnóz, pre ktoré je pacient warfarínom liečený (nižšie riziko u pacientov s fibriláciou siení alebo pri sekundárnej prevencii tromboembolickej choroby v dlhšom časovom odstupe od poslednej trombotickej príhody, vysoké riziko u pacientov s umelými chlopňami alebo v krátkom časovom odstupe od prekonanej tromboembolickej príhody).

3. Obsah vitamínu K sa môže významne líšiť v rôznych vzorkách jednej potraviny, čo sa odráža i v rozdielnych hodnotách obsahu vitamínu K uvádzaných v rôznych zdrojoch (napr. v kyslej kapuste bol zistený obsah vitamínu K od 62 do 1540 μg/100 g).

4. Existujú významné interindividuálne rozdiely v aktivite enzýmov regulujúcich metabolizmus vitamínu K a teda i v ovplyvniteľnosti stability antikoagulačnej liečby vitamínom K v potrave.

5. U osôb s dlhodobo výrazne zníženým príjmom vitamínu K potravou dôjde pri náhodnom požití bežnej dávky vitamínu K k väčšiemu výkyvu INR, než u osôb s dlhodobo len mierne zníženým príjmom vitamínu K.

liekové interakcie

Warfarín má interakcie s mnohými liekmi, prírodnými prípravkami a potravinami. Tieto interakcie majú rôzny mechanizmus účinku:

Mechanizmy liekových interakcií warfarínu:

1. Väzba lieku s antikoagulanciom v zažívacom trakte s následným znížením biologickej dostupnosti a narušením enterohepatálneho cyklu.

2. Vytesnenie antikoagulancia z väzby na albumín.

3. Inhibícia, prípadne aktivácia biotransformácie antikoagulancia.

4. Potenciácia inhibičného účinku antikoagulancií na recykláciu hydrochinónovej formy vitamínu K.

5. Samostatná inhibícia vitamín K epoxid reduktázy.

6. Zvýšené odbúravanie aktívnych koagulačných faktorov.

7. Narušenie hemostázy iným mechanizmom (napr. protidoštičkovým).

 

Prehľad prípravkov ovplyvňujúcich metabolizmus warfarínu a tabuľku obsahu vitamínu K v potravinách nájdete v súbore Obsah vitamínu K v niektorých vybraných potravinách – Liekové interakcie warfarínu, ktorý si môžete stiahnuť.

 

Stiahnuť prehliadač súborov PDF
Acrobat Reader Adobe Reader